Mš Pohádka

nacházíte se: úvod > MŠ Pampeliška

MŠ Pampeliška

Motto školy:

„ Co je vlastně pohoda? = subjektivní pocit zdraví

Co pohodě nejvíce škodí? = STRES !!!“

 

            Celý výchovně vzdělávací proces je zaměřen na rozvíjení individuálních schopností dětí a rozvoj jejich osobnosti. Dítě předškolního věku získává odolnost vůči stresu především tím, že mu připravujeme takové podmínky, aby své dětství prožívalo v pohodě. Snažíme se dát dětem co nejvíce příležitostí, aby prožívaly v sobě pohodu v přítomném čase a tím koncentrovaly v sobě více tělesné, duševní a mravní odolnosti pro další život. Vždyť odolnost vůči stresu v dospělosti se získává prožíváním pohody v dětství. Proto jsme náš motivační projekt nazvali  „ Kdo si hraje, nezlobí“.

 

Naše cíle a záměry vychází z těchto výroků:

Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.

Když děti žijí s bezpečím, učí se věřit.

Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.

Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.

Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.

Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.

 

 

Třída „ Žabičky“ – děti od 3 do 4 let

 

 • prvořadým cílem je pomoci dětem překonat počáteční problémy, poskytnout každému dítěti pocit bezpečí, jistoty a citové opory potřebné pro jeho další rozvoj

 • zaměřit se především na vštěpování pečlivého provádění sebeobslužných a pracovních návyků, které si děti postupně osvojí tak, že je budou provádět správně a pohotově

 • obsah vzdělávání přizpůsobovat individuálním možnostem dětí, jejich vývojovým a emocionálním potřebám

 • při své práci se řídíme principem vzdělávací nabídky – poskytujeme dětem možnost vybrat si a tím i příležitost učit se podle svých předpokladů, zájmů, schopností a možností

   

   

  Třída „ Dráčkové“ – děti od 4 do 6 let

   

 • poskytnout každému dítěti pocit bezpečí, jistoty a citové opory

 • zajistit klidnou, pohodovou atmosféru plnou důvěry, s každým dítětem spolupracovat, ale přitom postupovat uvážlivě, taktně a flexibilně

 • v každém našem jednání s dětmi projevovat trpělivost, laskavost a úctu vůči osobnosti jedince

 • stmelit novou skupinu dětí, starší děti vést k pomoci mladším v osvojování si základních pravidel soužití a základních sebeobslužných činností

 • přistupovat k dětem na základě partnerského vztahu, založeného na rovnocennosti a respektování důstojnosti dítěte. Nenutit děti k poslušnosti, ale vést je k postupnému uvědomování si zodpovědnosti za svá rozhodnutí a za své činy

 • předkládat dětem pestrou nabídku činností z různých oblastí ( individuálních i skupinových) tak, aby každé dítě mělo možnost najít si, v čem je dobré či jedinečné a aby tak mohlo zažít pocit úspěchu. Dát možnost dítěti vybrat si a tím i příležitost učit se podle svých předpokladů, zájmů, schopností a možností.

 • Učit děti nebát se vyjadřovat své myšlenky, pocity a potřeby slovy i neverbálními prostředky, uvědomit si své city, nestydět se za ně, ale jejich projevy postupně kultivovat

 • Učit děti samostatně myslet dle jejich věku, aktivně poznávat a svobodně se rozhodovat, podněcovat v nich chuť objevovat, zkoumat a učit se

 • Pro děti s odkladem školní docházky sestavit individuální vzdělávací plány a podle nich pracovat v úzké spolupráci s rodiči